HỆ SỐ QUY ĐỔI LỰC SIẾT
 
 
BẢNG LỰC SIẾT BU LÔNG
 
 
QUY ĐỔI ÁP SUẤT:
 
QUY ĐỔI LƯU LƯỢNG:
 
QUY ĐỔI THỂ TÍCH: